LEREN

Een praktisch beroep begint altijd met een goede opleiding. Dat is de basis. Daar leer je de theorie én de praktijk. Daarom zetten wij met onze programma’s – onder de naam EQUIP – in op kwalitatief goed vakonderwijs, bereikbaar voor iedereen. Dat doen wij door:

 Gereedschap & Machines

Ondersteuning van technische vakopleidingen in ontwikkelingslanden met gereedschappen en machines.

Lees verder

 Studiebeurzen

Ondersteuning van kansarme jongeren met studiebeurzen voor het volgen van een vakopleiding en aanschaf van leermaterialen en gereedschappen.

Lees verder

 Lerarenprogramma

Het trainen van leraren op het gebied van technische en didactische vaardigheden ter versterking vakonderwijs.

Lees verder

Curriculum-ontwikkeling

Ontwikkeling van lesprogramma’s die inspelen op de behoefte van de lokale arbeidsmarkt voor optimale aansluiting tussen arbeidsmarkt en vakonderwijs.

Lees verder

GEREEDSCHAP & MACHINES

Goed vakonderwijs in ontwikkelingslanden draagt bij aan het terugdringen van de armoede. Naast de theorie is daarbij vooral de praktijk van belang. Immers, de fijne kneepjes van het vak leer je niet uit de boeken. Dat leer je in de praktijk. En daar moet je ook niet te veel over praten, dat moet je gewoon doen. Zo begint iedere timmerman, automonteur of kleermaker. En dat doe je het liefst met goede gereedschappen en machines. Want goed gereedschap is het halve werk.

Gered Gereedschap ondersteunt scholen met – in Nederland ingezamelde en opgeknapte – gereedschappen en machines en levert – indien gewenst – de huisvesting en inrichting. Waar nodig voorziet Gered Gereedschap in de technische kennis over juiste en veilige gebruik, onderhoud en beheer van bewuste gereedschappen en machines.

Onze Ambitie

STUDIEBEURZEN

Vele mensen in ontwikkelingslanden leven in armoede. Dan is er vaak al niet genoeg geld voor de eerste levensbehoefte zoals eten, drinken en kleding, laat staan voor een opleiding voor de kinderen. En dat terwijl een goede opleiding de kans op een leven uit de armoede vergroot. Gered Gereedschap wil via haar studiebeurzenprogramma meer jongeren uit de allerarmste gezinnen een vakopleiding laten volgen.

Denk aan ondersteuning in de kosten voor het volgen voor de vakopleiding inclusief de aanschaf van leermaterialen. Daarnaast voorziet Gered Gereedschap in goede handgereedschappen. Zo kunnen meer jongeren een zelfstandig bestaan opbouwen als timmerman, kleermaker of automonteur.

LERARENPROGRAMMA

Een goede vakman of vakvrouw beschikt over voldoende kennis en kunde om zijn of haar vak uit te oefenen. Dat begint met een goede vakopleiding, dat is de basis. De kwaliteit van de opleiding wordt mede bepaald door het niveau van de leraren. Hoe beter die de kennis in theorie en in de praktijk kunnen overbrengen op de leerlingen, hoe beter opgeleid zij van school af komen. Dat vergroot weer hun kansen op de arbeidsmarkt.

Met het Leraren voor Leraren programma werkt Gered Gereedschap aan het verbeteren van de kwaliteit van het vakonderwijs in Afrika. We trainen leraren in hun vaktechnische en didactische vaardigheden en zorgen daarmee voor een vakinhoudelijk professionele en inspirerende leeromgeving. Gered Gereedschap werkt hiervoor samen met EduKans.

CURRICULUM ONTWIKKELING

Om de kans op werk zo groot mogelijk te maken is het van belang dat de kennis en kunde die jonge vakmensen op school leren aansluit bij de behoefte van de lokale arbeidsmarkt. Immers, dan is de kans het grootst op een succesvolle carriere als bijvoorbeeld timmerman of kleermaker.

Om dit te bereiken steunt Gered Gereedschap vakopleidingen met het ontwikkelen van curricula voor diverse (technische) vakrichtingen. Daarbij wordt samengewerkt met het lokale bedrijfsleven. Competenties die daar gewenst zijn worden in het curriculum opgenomen. Naast de vakinhoudelijke kennis is daarbij ook veel aandacht voor soft skills. Indien mogelijk wordt rekening gehouden met de criteria die de overheid stelt zodat de jongeren in staat gesteld worden om een officieel diploma te halen. Gered Gereedschap werkt hiervoor samen met Edukans.